300 gói quá được chuẩn bị trao tặng tại Đồng Hới Quảng Bình